• Neophytou & Neophytou Law Office
 • Neophytou & Neophytou Law Office
 • Neophytou & Neophytou Law Office

Νεοφύτου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ - Τομείς Εξειδίκευσης

Neophytou & Neophytou LLC

Αν και η Κύπρος είναι μια σχετικά μικρή δικαιοδοσία εάν συγκριθεί με άλλες Ευρωπαϊκές Δικαιοδοσίες και Κράτη, παραδοσιακά προσελκύει ένα σταθερό ρεύμα Ευρωπαίων αλλά και άλλων εταιρικών πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω του νομικού φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου συγκρινόμενο με άλλες δικαιοδοσίες και χώρες, την σχετικά μικρή απόσταση που την χωρίζει από τη Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, το σταθερό τραπεζικό και νομισματικό της σύστημα, τον μεγάλο αριθμό Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ. Λαμβανομένων υπ' όψιν όλων των πιο πάνω λόγων, οι τομείς εξειδίκευσης του γραφείου μας καλύπτουν ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα νομικών υπηρεσιών οι οποίοι στόχο έχουν την πλήρη ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών όλων των πελατών μας και περιλαμβάνουν:

Δίκαιο των ΣυμβάσεωνΔίκαιο των Συμβάσεων

Περιλαμβάνει την ετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των τύπων συμβολαίων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ετοιμασία συμβολαίων διεθνών εμπορικών πράξεων. Πρωταρχικός στόχος είναι πάντοτε η ετοιμασία ενός καθ' όλα ισοζυγισμένου συμβολαίου το οποίο να εξασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των συμβαλλομένων μερών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην εξασφάλιση των συμφερόντων του "αδύνατου" συμβαλλόμενου μέρους. Συμβόλαια μπορούν να αφορούν Εργατικές ή/και Συλλογικές Συμβάσεις, Ενοικιαστήρια Έγγραφα, Συμφωνίες Αντιπαροχής, Αγοραπωλητήρια Έγγραφα, Συμφωνίες Ανταλλαγής, Διαθήκες, Ακυρωτικές Συμφωνίες, Κατασκευαστικά Συμβόλαια, Συμφωνίες Ναυλώσεων, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, κλπ. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται πάντοτε στις πρόνοιες δικαιοδοσίας και διαιτησίας.

Εταιρικές Γνωμοδοτήσεις

Περιλαμβάνει την παροχή Εταιρικών Γνωμοδοτήσεων αναφορικά με το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να επιχειρήσει μία εταιρεία. Εταιρικές Γνωμοδοτήσεις παρέχονται ανεξαρτήτως του τύπου της εταιρείας, του μεγέθους της, του τομέα επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ή της πολυπλοκότητας ή της αλληλοεπίδρασης των ζητημάτων για τα οποία ζητείται η γνωμοδότηση. Το δικηγορικό μας γραφείο διατηρεί υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης στην ετοιμασία Εταιρικών Νομικών Γνωμοδοτήσεων οι οποίες περιστρέφονται γύρω από 1) Οργανική Ανάπτυξη, 2) Διοίκηση και Διεύθυνση, 3) Προϋπολογισμό, 4) Προβλέψεις 5) Οικονομικός Έλεγχος. Θεωρούμε αυτά ως τα 5 κύρια συστατικά για την επιτυχία οιασδήποτε εταιρείας ανεξάρτητα του τομέα επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Για αυτό το λόγο πολλοί πελάτες μας στο εξωτερικό, μας εμπιστεύονται στην ετοιμασία γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τη δημιουργία και λειτουργία των εταιρειών τους στην Κύπρο. Όσο πιο πολύπλοκο και πολύπλευρο είναι κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο, τόση μεγάλη είναι και η πρόκληση για εμάς στο να δώσουμε τις καλύτερες νομικές συμβολές για την επιτυχία του, και για το γραφείο μας, δεν έχει αποτύχει κανένα επιχειρηματικό σχέδιο. Βοηθούμε τους πελάτες μας να πετύχουν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνον τη δική μας μεθοδολογία στην παροχή εταιρικών γνωμοδοτήσεων η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από το κράμα της συνεχούς πείρας από τη μία και της ακαδημαϊκής γνώσης και συνεχούς και εντατικής μελέτης από την άλλη, καθιστώντας μας τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο των εταιρικών πελατών μας.

Εταιρικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει την ετοιμασία νομικών γνωματεύσεων αναφορικά με ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση των προϋποθέσεων για λειτουργία τέτοιων εταιρειών στην Κύπρο, αλλαγή καταστατικών, συγχωνεύσεις, εξαγορές, διάλυση εταιρειών, ανακατανομή μετοχών, κλπ. Τέτοιες γνωματεύσεις περιλαμβάνουν ακόμα την ανάλυση για διάρθρωση/ αναδιάρθρωση ομίλου εταιρειών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα λειτουργίας μίας επιχείρησης από την Κύπρο, τις διαφορές μεταξύ operations και holding εταιρειών αναφορικά με την πληρωμή μερισμάτων στους μετόχους, ως επίσης και η διαφορά τους από παραρτήματα (branches) ξένων εταιρειών. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε στενή συνεργασία με Ορκωτούς Λογιστές στην Κύπρο.

Εγγραφή και εκπροσώπηση ημιδεπών και αλλοδαπών εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έρευνες ή/και εγγραφές εταιρειών στην Κύπρο μέσω του Τμήματος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • A. Ετοιμασία του Καταστατικού και λοιπών Ιδρυτικών Εγγράφων σύμφωνα με τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • B. Ετοιμασία Πιστοποιητικών Μετοχών
 • Γ. Έκδοση όλων των απαραίτητων Πιστοποιητικών Διευθυντών, Μετόχων, και άλλων εγγράφων
 • Δ. Ετοιμασία Σφραγίδας της Εταιρείας
 • Ε. Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό
 • ΣΤ. Εγγραφή στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Ζ. Εγγραφή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Η. Παροχή ταχυδρομικών διευκολύνσεων
 • Θ. Παροχή πλήρους γραμματειακής υποστήριξης.

Οι πιο πάνω υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης την νομική εκπροσώπηση εταιρειών σε διάφορα επίπεδα. Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται επίσης στην εγγραφή ή/και εκπροσώπηση εταιρειών της αλλοδαπής συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών, κατασκευαστικών, κτηματικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών, κλπ. σε δικαιοδοσίες όπως 1) Το Μπελίζ, 2) Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, 3) Χόνγκ-Κόνγκ, 4) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 5) Ντελαγουέαρ, 6) Λιβερία, 7) Ελλάδα/Ν89, κλπ.

Επιχειρηματικό και Εμπορικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγουν εμπόριο με άλλες επιχειρήσεις (σε άλλες δικαιοδοσίες) γύρω από διάφορα ζητήματα και ειδικότερα στην εξασφάλιση της θέσης τους σε περίπτωση που ένα ή και περισσότερα εκ των συμβαλλομένων μερών προσβάλει τους όρους της εμπορικής σύμβασης. Ο ρόλος μας επικεντρώνεται στην εξεύρεση των τρόπων αποφυγής αχρείαστων συγκρούσεων και διαφωνιών, αχρείαστων (και συχνά πολυδάπανων) προσφυγών στα δικαστήρια και συνεπακόλουθης αχρείαστης απώλειας χρόνου, χρήματος και πόρων μέσα από τη δημιουργία της σωστής νομικής και επαγγελματικής σχέσης που θα διέπει την εμπορική συμφωνία, ειδικά στο μέρος εκείνο που έχει να κάνει με τις πληρωμές.

Δίκαιο Ακινήτου Ιδιοκτησίας

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του νόμου το οποίο εκτείνεται και χαρακτηρίζεται από έρευνες στο Κτηματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για εγγραφές ακίνητης ιδιοκτησίας, συνοριακές διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών τεμαχίων γης, αναγκαστικές πωλήσεις, εγγραφές για εκδόσεις τίτλων, ανταλλαγές, αντιπαροχές, διανομές, μεταβιβαστικά, φόρος ακινήτου ιδιοκτησίας, εκδόσεις πολεοδομικών αδειών, εκδόσεις αδειών οικοδομής, αναγκαστικές πωλήσεις, κληρονομιές, δωρεές, κλπ. Σε πολύπλοκες δικαστηριακές υποθέσεις περιλαμβάνει την κλήση μαρτύρων όπως επιμετρητών ποσοτήτων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, διαχειριστών, κ.α.

Κατασκευαστικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως της εξασφάλισης/περίφραξης όπως επίσης και της ασφάλισης υπό κατασκευή οικοδομών λαμβανομένων υπ' όψιν όλων των παραγόντων που αφορούν ένα κατασκευαστικό έργο, δηλαδή της εξασφάλισης του προσωπικού, της εξασφάλισης του δανειοδοτούντος τραπεζοπιστωτικού ιδρύματος, της εξασφάλισης της κατασκευάστριας εταιρείας (π.χ. ανάπτυξης γης), αλλά και της εξασφάλισης του προτιθέμενου αγοραστή/επενδυτή. Πέραν από κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης γης, άλλα κατασκευαστικά έργα μπορεί να περιλαμβάνουν κατασκευές ιπτάμενων ή και θαλάσσιων ή και χερσαίων μέσων, ηλεκτρονικών ή και μηχανολογικών ή και ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, δευτερογενών προϊόντων ή υποπροϊόντων, χημικών, κλπ. Συνήθως καθίσταται αδήριτη η ανάγκη υπεργολαβιών, είτε μέσα από κυβερνητικές ή νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε σαν απόρροια των νόμων της αγοράς, (προσφοράς-και-ζήτησης-), και για αυτό το λόγο καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση αυτή να εκφράζεται μέσα από σαφείς όρους συμβολαίων υπεργολαβιών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τόσο τον υπερ-εργολάβο, όσο και τον υπο-εργολάβο. Στις περιπτώσεις όπου εγείρονται αστικές αγωγές, αυτές συνήθως αφορούν οικονομικές απαιτήσεις για κατασκευαστικά λάθη, ή και για κακής ποιότητας κατασκευαστικής εργασίας, ή και για κακής ποιότητας υλικών κατασκευής, ή και για ημιτελή ή εκτός προδιαγραφών εκτέλεση κατασκευαστικής εργασίας. Στο ποινικό μέρος αφορούν απαιτήσεις επαγγελματικής ευθύνης που σαν αποτέλεσμα είχαν την πρόκληση τραυματισμών ή και θανάτου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ή κατά τη διάρκεια χρήσης του τελικού προϊόντος.

Οικογενειακό Δίκαιο

Περιλαμβάνει την λύση του ιερού ή και αστικού δεσμού του γάμου διά μέσου της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου. Συνήθη ζητήματα προς επίλυση αφορούν την κηδεμονία των παιδιών, το ύψος της διατροφής, η διαίρεση της περιουσίας μεταξύ των μερών, διατάγματα επισκέψεων, ζητήματα που άπτονται της αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας, απαγορευτικά διατάγματα, κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης/προσβολής πατρότητας, ή στις περιπτώσεις απαγωγής τέκνων, περιλαμβάνει την έκδοση και εκτέλεση διαταγμάτων εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει Ευρωπαϊκών Νόμων/Οδηγιών, Διεθνών Συμβάσεων, ή Διακρατικών Συμφωνιών μεταξύ της Κύπρου και ξένων χωρών. Ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται πάντοτε στο ζήτημα της εξασφάλισης της σωστής μέριμνας και φροντίδας των παιδιών, όπως άλλωστε ορίζεται από το νόμο.

Αστικό Δίκαιο

(Ενεργώντας τόσο για τον Ενάγοντα όσο και για τον Εναγόμενο)
Περιλαμβάνει παντός είδους αστική οικονομική απαίτηση ή υπεράσπιση σε απαίτηση, ενώπιον του Δικαστηρίου. Περιλαμβάνει την ετοιμασία των δικογράφων της υπόθεσης, τις χαρτοσημάνσεις και καταχωρήσεις ενώπιον του δικαστηρίου, τις αναγκαίες επιδόσεις στον αντίδικο, την επικοινωνία με τους αντίδικους δικηγόρους, ως επίσης και όλες τις εμφανίσεις ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε αυτές είναι διαδικαστικού χαρακτήρα (πρώτες εμφανίσεις), είτε ουσιαστικού χαρακτήρα (κυρίως ακροάσεις). Συνήθεις υποθέσεις αφορούν την απαίτηση ή υπεράσπιση σε αγωγές απαίτησης αστικών χρεών σαν απόρροια προσβολής προφορικών ή και γραπτών συμφωνιών συμπεριλαμβανομένων και δανείων ή και εγγυήσεων σε δάνεια. Περιλαμβάνουν την ετοιμασία αιτήσεων και έκδοση διαταγμάτων κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, διαταγμάτων παγοποίησης τραπεζικών λογαριασμών, ενδιάμεσων διαταγμάτων, προνομιακών διαταγμάτων, αιτήσεων για επίδοση δικογράφων ή και αιτήσεων εκτός της Κυπριακής δικαιοδοσίας, κλπ. Το γραφείο μας ειδικεύεται στην έγερση ή υπεράσπιση αγωγών οι οποίες έχουν έμφυτα ζητήματα δικαιοδοσίας, συνήθως σε προσβαλλόμενες συμφωνίες όπου δεν βρίσκονται όλα τα διάδικα μέρη εντός της Κυπριακής δικαιοδοσίας.

Εργατικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει αγωγές για διεκδίκηση δεδουλευμένων, ή άλλων ωφελημάτων όπως την καταβολή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. Το Εργατικό Δίκαιο συνήθως περιστρέφεται και έχει άμεση σχέση με το Δίκαιο των Συμβάσεων ειδικά όταν ο εργαζόμενος είναι Κοινοτικός ή όταν ο εργαζόμενος είναι αλλοδαπός (εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως). Το Εργατικό Δίκαιο περιστρέφεται και έχει άμεση σχέση και με το Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ειδικά όταν ο εργαζόμενος χρειάζεται ειδική άδεια παραμονής και εργασίας στην Κύπρο η οποία είναι περιορισμένου χρόνου. Πέραν τούτων, το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται σε θέματα Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου, μεταξύ άλλων, με τη μετακίνηση εργαζομένων από μία Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη, ζητήματα που αφορούν κοινωνικές ασφαλίσεις, καταρτισμό Συλλογικών Συμβάσεων Απασχόλησης, άδειες εργασίας, ανεργιακά επιδόματα, συνταξιακά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών από μία Ευρωπαϊκή δικαιοδοσία σε άλλη, κλπ. Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και μπορεί να προσφέρει αυτές τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία επιχειρεί σε διεθνές επίπεδο, ανεξαρτήτως του μεγέθους της, ή των σύμφυτων ή και πολύπλοκων ζητημάτων που συνήθως χαρακτηρίζουν το Εργατικό Δίκαιο σε αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης. Αυτές οι υπηρεσίες απαιτούν την συνεχή επαφή και συνεργασία με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, με τις οποίες το δικηγορικό μας γραφείο έχει άριστες και αγαστές σχέσεις.

Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Περιλαμβάνει ζητήματα αλλοδαπών και μετανάστευσης, όπως αιτήσεις για έκδοση άδειας παραμονής για εργασία στην Κύπρο, από πολίτες χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει επίσης ζητήματα οικονομικών ή πολιτικών προσφύγων, αιτητών ασύλου, κλπ και η συνεργασία με τις υπηρεσίες προσφύγων ως επίσης και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων είναι απαραίτητη. Ορισμένες φορές επιβάλλεται η άμεση εμπλοκή και διενέργεια συγκεκριμένων βημάτων εντός του Δικαστηρίου, όπως Προσφυγές με σκοπό την αποτροπή, ή την καθυστέρηση απελάσεων. Ενεργούμε τόσο για αλλοδαπούς προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, όσο και για εργοδότες οι οποίοι κατηγορούνται ποινικά ότι εργοδοτούν παράνομα αλλοδαπούς.

Δίκαιο των Προσωπικών Τραυματισμών

Το Δίκαιο των Προσωπικών Τραυματισμών ορίζεται ως "μία πραγματική βλάβη που προκαλείται στους ανθρώπους ή στην περιουσία τους" και υπολογίζεται με οικονομικά κριτήρια βάσει του βαθμού διασάλευσης της καλής υγείας και άνεσης του ατόμου που έχει τραυματιστεί. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για τραυματισμούς που επεσυνέβησαν στο χώρο εργασίας, ή σε χώρο άλλο από τον χώρο εργασίας. Περιλαμβάνουν επίσης απαιτήσεις σαν αποτέλεσμα ποινικών πράξεων, όπως η επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Κοινός παρονομαστής όλων των "βλαβών" είναι η πρόκληση ενός κλινικά/ιατρικά αναγνωρίσιμου τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου. Τραυματισμοί μπορεί να είναι είτε σωματικοί είτε ψυχικοί και αποζημιώσεις δίδονται ανάλογα της περίπτωσης. Οι τραυματισμοί μπορεί να είναι προσωρινοί/επουλώσιμοι, ή μπορεί να είναι μόνιμοι/μη επουλώσιμοι, π.χ. παραπληγία. Απαιτήσεις για αποζημιώσεις μπορεί να εγείρονται για ειδικές βλάβες (προσμετρήσιμες), ή για γενικές βλάβες (μη προσμετρήσιμες). Ένας παράγοντας που πάντοτε προσμετράται είναι το ποσοστό ευθύνης κάθε μέρους (πρόκληση, κλπ) και που πάντοτε καθορίζει τόσο την ευθύνη όσο και το ύψος των αποζημιώσεων. Άλλα ζητήματα που μπορεί να εγείρονται σε υποθέσεις τραυματισμών είναι ζητήματα δικαιοδοσίας, (ατυχήματα που συμβαίνουν σε διεθνή εναέριο χώρο, ή διεθνή ύδατα), ή σε εργατικά ατυχήματα τα οποία επισυμβαίνουν σε δικαιοδοσία εκτός της χώρας συνήθους διαμονής των μερών (συνήθως τραυματισμοί σε πλοία). Σε κάθε περίπτωση εξαντλούνται όλα τα περιθώρια και πιθανότητες εξωδικαστηριακής διευθέτησης για αποφυγή περαιτέρω ψυχολογικής αναστάτωσης του τραυματισθέντος, αποφυγής κακής δημοσιότητας, για οικονομικούς λόγους, κλπ. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις τραυματισμών η συμβολή και ο ρόλος ειδικών και δη ιατρών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος της υπόθεσης.

Αθλητικό Δίκαιο

Αυτός ο εξειδικευμένος τομέας Δικαίου είναι στην ουσία παρακλάδι του Δικαίου των Συμβάσεων. Πραγματεύεται τις νομικές ανάγκες που έχει κάποιος επαγγελματίας αθλητής, μία αθλητική ομάδα, ή διάφοροι παράγοντες, όπως είναι οι εγκεκριμένοι νομικοί εκπρόσωποι των αθλητών. Αυτές οι νομικές πτυχές έχουν να κάνουν με ζητήματα έκδοσης αδειών παραμονής και εργασίας στην Κύπρο, μεταγραφικά συμβόλαια, συμβόλαια εκπροσώπησης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, διαφημιστικά συμβόλαια, συμβόλαια με χορηγούς, παραπομπές στην στην τοπική αλλά και στην Ευρωπαϊκή αθλητική Δικαστική Επιτροπή, κλπ.

Δίκαιο Επαγγελματικής Ευθύνης

Περιλαμβάνει απαιτήσεις για πρόκληση βλαβών εναντίων ατόμων που εργάζονται κάτω από επαγγελματική ιδιότητα, όπως Ιατρικό Προσωπικό κατά την παροχή ιατρικής ή και νοσηλευτικής φροντίδας, Λογιστών κατά το κλείσιμο λογιστικών βιβλίων και έλεγχο λογαριασμών, Νομικών κατά την εξάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος προς όφελος των πελατών τους, κλπ. Βασική προϋπόθεση για διεκδίκηση αποζημιώσεων είναι η πρόκληση βλάβης σε πρόσωπα ή πράγματα.

Ποινικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο συνήθως χειρίζεται ποινικές υποθέσεις που αφορούν ποινικά αδικήματα όπως τροχαίες παραβάσεις, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, κλοπή, ποινικά διατάγματα χρεών, εξύβριση, αγωγές λίβελου, επίθεση, κλπ.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση κατηγορούμενων οι οποίοι κατηγορούνται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων ή και πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνουν επίσης την ετοιμασία συμβολαίων που αφορούν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος προβαίνουμε σε εγγραφές εμπορικών σημάτων και άλλων πιστοποιητικών ευρεσιτεχνίας τόσο τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου

Αυτός είναι ένας διαρκής αναπτυσσόμενος τομέας Δικαίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις συμβαλλομένων οι οποίοι διεξάγουν ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω διαδικτύου. Περιλαμβάνει επίσης αδικήματα κλοπής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικών προγραμμάτων. Το δικηγορικό μας γραφείο έχει πρωτοστατήσει στην εισαγωγή, παρουσίαση, ή αμφισβήτηση εξειδικευμένου μαρτυρικού υλικού το οποίο παράχθηκε ηλεκτρονικά, ενώπιον του Δικαστηρίου. Ενεργούμε τόσο ως δικηγόροι, όσο και σαν ειδικοί μάρτυρες στον τομέα αυτό. Έχουμε αμφισβητήσει με επιτυχία και αρκετές φορές ειδικούς της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου οι οποίοι ειδικεύονται είτε σε ζητήματα γραφολογικών εξετάσεων, είτε σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορούμε να πούμε με κάθε βεβαιότητα ότι είμαστε σε θέση να χειριστούμε και τις πλέον πολύπλοκες υποθέσεις στο Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου.

Πτωχεύσεις και Τραπεζικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα και οι ευθύνες οι οποίες γεννώνται μέσα από τις τραπεζικές εγγυήσεις, η θέση των εγγυητών σε διάφορα δάνεια ή και συμφωνίες ενοικιαγοράς, η θέση των πτωχεύσαντων και γενικές αρχές περί πτωχεύσεως, δάνεια, επιτόκια, υποθήκες, η ευθύνη των τραπεζοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των προτιθέμενων εγγυητών, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία των Καταναλωτών, ο Τραπεζικός Διαμεσολαβητής, κλπ. Περιλαμβάνει επίσης όλες τις Δικαστικές ενέργειες για να κηρυχθεί κάποιο άτομο σε πτώχευση, εκποίηση περιουσίας, αναγκαστικές πωλήσεις, κλπ. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τμήματος Κτηματολογίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δίκαιο Διαχείρισης Περιουσιών

Περιλαμβάνει τη διαχείριση της περιουσίας αποθανόντος ή ανικάνου προσώπου, όπως ορίζεται από το νόμο. Γενικές διατάξεις περιλαμβάνουν την αποδιασαφήνιση των νόμιμων κληρονόμων, την απογραφή της περιουσίας, την νόμιμη μοίρα, τις προϋποθέσεις για εφαρμογή ή αμφισβήτησης διατάξεων διαθηκών, την αποδιασαφήνιση ζητημάτων δικαιοδοσίας, την ετοιμασία ενδιάμεσων λογαριασμών, την υποβολή συνοδευτικών αιτήσεων προς το Δικαστήριο, κλπ. Αναφορικά με τη διαχείριση της περιουσίας ανικάνου προσώπου, γενικές διατάξεις αφορούν την υποβολή ιατρικών γνωματεύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ετοιμασία ενδιάμεσων λογαριασμών σε τακτά χρονικά διαστήματα, την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου ως διαχειριστού, και την πρόνοια για την καταλληλότερη φροντίδα τόσο του ανικάνου όσο και προσώπων που τυχών να βρίσκονται υπό την κηδεμονία του, ή προσώπων που βρίσκονταν υπό την κηδεμονία του πριν καταστεί ανίκανο πρόσωπο.

Φορολογικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιών με τον καλύτερο δυνατό φορολογικό προγραμματισμό. Είναι ένας μάλλον εξειδικευμένος τομέας Αστικού Δικαίου και προϋποθέτει καλή γνώση λογιστικής, όπως επίσης και πολύ καλής γνώσης των φορολογικών συστημάτων της Κύπρου, αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών. Προϋποθέτει επίσης πολύ καλή γνώση του Εταιρικού Δικαίου αφού οι πλείστοι των πελατών που χρειάζονται εταιρικές γνωματεύσεις επί φορολογικών ζητημάτων είναι πελάτες του εξωτερικού. Το δικηγορικό μας γραφείο εργάζεται σε συνεργασία με γνωστά λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό στην παροχή αυτών των νομικών υπηρεσιών. Το γραφείο μας διατηρεί άριστες και αγαστές σχέσεις με κυβερνητικά τμήματα όπως το Τμήμα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

Εμπιστεύματα

Περιλαμβάνει τη διαχείριση εμπιστεύματος συνήθως μίας αρκετά μεγάλης περιουσίας. Τα εμπιστεύματα μπορεί να είναι στην Κύπρο, ή μπορεί να βρίσκονται στο εξωτερικό. Μία καλή και εις βάθος γνώση των οικονομικών πόρων του εμπιστεύματος είναι απαραίτητη προτού δημιουργηθεί το εμπίστευμα προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, επιβάλλεται η ύπαρξη μίας καλής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του εντολοδόχου και του εντολοπάροχου του εμπιστεύματος προς αναγνώριση των ειδικών αναγκών που καλείται να καλύψει η δημιουργία του εμπιστεύματος.

Δίκαιο της θάλασσας/ Ναυτικό Δίκαιο

Είναι ένας αρκετά εξειδικευμένος τομέας Δικαίου, συνήθως αφορά αρκετά μεγάλες οικονομικές διαφορές, καθώς επίσης περιέχει και πολύπλοκα ζητήματα δικαιοδοσίας. Το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται τόσο σε "στεγνές", όσο και σε "υγρές" απαιτήσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν διαφορές που να απορρέουν από αγοραπωλητήρια έγγραφα πλοίων, επισκευές πλοίων, μετατροπές πλοίων, συντηρήσεις/ανακαινίσεις πλοίων, (χρονο)ναυλώσεις, διαχείριση πλοίων, ασφαλίσεις, συγκρούσεις, άλλα ατυχήματα στη θάλασσα, ζημιές εμπορευμάτων κατά τη φόρτωση, ζημιές εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, τραυματισμών στη θάλασσα, ναυαγίων, μεταφορά πολύτιμου φορτίου, κλπ.
Λαμβάνουμε οδηγίες από ναυτιλιακές εταιρείες, από ασφαλιστικές εταιρείες, από πλοιοδιαχειριστικές εταιρείες, από μηχανικούς πλοίων και από πλοιοκτήτες στην έγερση Δικαστικών διαδικασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο για συλλήψεις σκαφών, αλλαγής πλοιοδιαχείρισης, διεκδίκησης αποζημιώσεων, διεκδίκησης οφειλών, κλπ. Επιπρόσθετα, είμαστε σε θέση και προσφέρουμε μία πλήρη σειρά νομικών υπηρεσιών γύρω από το Δίκαιο της θάλασσας/ Ναυτικό Δίκαιο, όπως:

 • Α. Δημιουργία ναυτιλιακών εταιρειών ή ομίλου εταιρειών
 • B. Ετοιμασία γνωματεύσεων αναφορικά με την καλύτερη οργάνωση ή και αναδιοργάνωση ενός ναυτικού ομίλου εταιρειών
 • Γ. Νηολόγηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο πλοίων και με Κυπριακή σημαία
 • Δ. Ετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων που αφορούν την Αγοραπωλησία ενός πλοίου
 • Ε. Μέριμνα για την ασφάλιση πλοίων μέσω φημισμένων Γερμανικών και Αγγλικών ασφαλιστικών οίκων
 • ΣΤ. Ετοιμασία ή και έλεγχος ναυλοσυμφώνων
 • Ζ. Μέριμνα για τη διενέργεια ορθών βημάτων πλοιοδιαχείρισης, όπως η επάνδρωση με ικανό πλήρωμα δεόντως ασφαλισμένου, η προμήθεια τροφίμων και νερού, η προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών, κλπ.

Στόχος μας είναι η συνεχής δυνατότητα του δικηγορικού μας γραφείου στο να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της ναυτιλίας.

Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών

Περιλαμβάνει τη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων διά ξηράς και συγκεκριμένα με τη χρήση φορτηγών. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σωστές και επαγγελματικές νομικές συμβουλές για τη δημιουργία του πλέον αποδοτικού νομικού μηχανισμού που να επιτρέπει τη λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης από την Κύπρο, θα προνοεί στην ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων, θα είναι ανεξάρτητος τυχών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο άλλων χωρών και θα εγγυάται την αύξηση των κερδών.

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικηγορικό μας γραφείο είναι δεσμευμένο στο να διατηρεί και αναβαθμίζει τις γνώσεις του αναφορικά με το Κοινοτικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο μέσα στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας. Το γραφείο μας ειδικεύεται σε όλους τους τομείς Ευρωπαϊκού Δικαίου αφού οι πλείστοι των πελατών μας είτε προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε επιχειρούν με βάση την Κύπρο, πλην όμως συναλλάσσονται με πρόσωπα εκτός της Κύπρου που όμως βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικός τομέας εξειδίκευσης είναι 1) η έγερση δικαστικών διαδικασιών στην Κύπρο και παράλληλη επίδοση τους εκτός δικαιοδοσίας, 2) η εγγραφή και εκτέλεση δικαστικών διαταγμάτων Κυπριακών Δικαστηρίων σε δικαστήρια άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3) ο χειρισμός υποθέσεων που εγείρονται εναντίων πελατών μας σε δικαστήρια άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4) οι παραπομπές σε διαιτησία τέτοιων διαφορών, κλπ.

Διαιτητικό Δίκαιο

Περιλαμβάνει τον εξω-Δικαστηριακό συμβιβασμό μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως είναι η διαμεσολάβηση, η διαιτησία, κλπ. Η διαμεσολάβηση είναι εξαιρετικά σημαντική σε υποθέσεις όπου ο χρόνος είναι πολύτιμος, όπως στη ναυτιλία. Το Διαιτητικό Δίκαιο μπορεί να αποβεί ένας πολύ πιο γρήγορος και αποδοτικός τρόπος προς το συμβιβασμό και διακανονισμό πολλών διαφορών, ειδικά μεταξύ μερών που βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, πλην όμως αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι είναι και ο πιο φτηνός τρόπος σε σύγκριση με παραπομπή των διαφορών στα Αστικά Δικαστήρια.

Copyright © 2005 - 2016 ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΝΕΟΦΥΤΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ ΚΥΡΗΝΕΙΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, ΛΟΝΔΙΝΟ.