• Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
 • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija
 • Neophytou & Neophytou Advokatska kancelarija

Neophytou & Neophytou LLC - Oblasti rada

Neophytou & Neophytou DOO

Iako je Kipar relativno mala jurisdikcija u poređenju sa drugim EU jurisdikcijama i vlastima, tradicionalno privlači EU kao i međunarodne korporativne klijente. Ovo zbog Kiparskog povoljnog poreskog sistema u poređenju sa drugim jurisdikcijama, blizini sa Severnom Afrikom, Bliskim Istokom i Istočnom Evropom, stabilnog bankarskog i monetarnog sistema, velikog broja Kiprana koji žive u Velikoj Britaniji, itd. Iz gore pomenutih razloga u našoj advokatskoj kancelariji oblasti rada pokrivaju širok i raznolik spektar klijentovih poslova i posebnih pravnih potreba, i uključuju:

Ugovorno pravo

Podrazumeva oblikovanje, izradu i izradu svih vrsta ugovora, sa posebnom pažnjom na izradu međunarodnih ugovora. Osnovni cilj je zaštita interesa svih uključenih stranaka. Posebna pažnja se daje obezbeđenju interesa “slabe” stranke. Ugovori mogu biti o radu, zakupu, ugovori o izgradnji, kupoprodajni, izražavanje poslednje volje (testamenti), ugovori o iznajmljivanju, (charter-party agreements), ugovori o osiguranju, itd. Posebna pažnja se uvek daje sudskim i arbitražnim klauzulama.

Korporativno pravo

Podrazumeva pružanje pravnih mišljenja i saveta o pravnom okviru poslovanja različitih vrsta korporacija na Kipru, bez obzira na njihovu veličinu, oblast poslovanja, ili broj/složenost međusobno povezanih pitanja. Naša advokatska kancelarija održava visok nivo stručnosti u pripremanju pravnih mišljenja koja se tiču 1) Organizacionog razvoja, 2) Nadzora i rukovođenja projektom, 3) Određivanja budžeta, 4) Projekcija 5) Finansijske kontrole. Mi smatramo da su ovo ključni elementi za uspeh svake organizacije. Iz ovog razloga mnogi međunarodni klijenti su poverili našoj advokatskoj kancelariji osnivanje, upravljanje i poslovanje njihovom kompanijom na Kipru. Što je veća složenost, veći je izazov i za našu advokatsku kancelariju, nijedan poslovni plan nije doživeo poraz. Mi pomažemo našim klijentima da budu ispred drugih, koristeći isključivo naša sofistikovana pravna mišljenja i vrhunsku pravnu podršku kao pružaoci rešenja za sve korporativne potrebe.

Privredno pravo

Podrazumeva pružanje pravnih mišljenja i saveta o raznim pitanjima koja se tiču pravnog okvira kompanija registrovanih na Kipru. Saveti mogu da obuhvate uslove poslovanja kompanije na Kipru. Takođe mogu da obuhvate prednosti i rizike održavanja poslovanja kompanije, ili holding kompanije na Kipru. Ova usluga se pruža u bliskoj kooperaciji i saradnji sa Ovlašćenim javnim računovođama Kipra.

Registracija i osnivanje lokalnih i međunarodnih kompanija

Podrazumeva između ostalog potragu za, i/ili registraciju kompanija na Kipru preko Registra privrednih subjekata i službenog prijema Kipra. Ova usluga uključuje:

 • A. Izradu Memoranduma o osnivanju i Statuta za kompanije u vezi sa delatnostima kompanije;
 • B. Pripremanje akcionarskog sertifikata;
 • C. Izdavanje direktorskih i drugih sertifikata kompanije;
 • D. Izrada pečata kompanije;
 • E. Otvaranje potrebnih bankarskih računa na Kipru i/ili u inostranstvu;
 • F. Registracija za PDV;
 • G. Registracija kod Poreske Uprave Republike Kipar;
 • H. Dodeljivanje pravne ili fizičke adrese;
 • I. Pružanje pune administrativno-tehničke podrške.

Gore pomenute usluge takođe mogu da obuhvate pravno zastupanje takvih kompanija na različitim nivoima i sudovima ili tribunalima. Naša advokatska kancelarija je takođe specijalizovana za osnivanje i predstavljanje međunarodnih kompanija, uključujući, ali se ne ograničavajući na špediciju, građevinarstvo, nekretnine, finansije, brokerstvo, osiguranje, ili preduzeća sa preduzetničkim kapitalom u 1) Belizeu, 2) Britanskim Deevičanskim Ostrvima, 3) Hong-Kongu, 4) U.A.E., 5) Delaveru, 6) Liberiji, 7) Grčkoj/N.89/67, 8) Kajmanskim Ostrvima, itd.

Poslovno i trgovinsko pravo

Podrazumeva pružanje stručnih saveta preduzećima pri obavljanju njihovih pravnih poslova sa drugim preduzećima (naročito prekomorskim) za različite trgovinske stvari i posebno kako zaštiti njihove odgovarajuće pozicije u slučaju da jedna od stranaka (ili više njih) ne ispoštuju, ili probiju trgovinski sporazum. Naš zadatak je da uspostavimo stručni pravni okvir kako bi se sprečili nepotrebni konflikti, nepotrebne (i obično skupe) parnice i naknadno gubljenje vremena, novca i sredstava.

Pravo nekretnina - Međunarodno pravo nekretnina

Ovo obuhvata veoma široko područje prava koje se proteže od pretrage u odgovarajućem katastru Kipra za određenim vlasničkim pravima, sporovima o međama, preporuke nadležnom Okružnom sudu za obavezno sticanje, podelu imovine, kupoprodaju nekretnina, predaja, nasledstvo, eliminacija poreskih obaveza, itd. U složenijim slučajevima mogu se pozvati veštaci u sudskim procesima kao što su geometri, građevinski inženjeri, arhitekte, lica zadužena za upravljanje nekretninama i sl.

Pravo konstrukcije

Ova oblast prava uključuje između ostalog pitanja kao što su obezbeđenje, kao i osiguranje konstrukcijskih mesta tokom razvoja konstrukcijskih projekata kroz detaljnu analizu odgovornosti svih uključenih stranaka. Osim vlasništva na nekretninama, konstrukcijski projekti mogu takođe obuhvatiti konstrukciju vojnih ili civilnih letelica, morskih plovila, automobila, elektroničkih uređaja, mehaničkih uređaja, svemirskih letelica, satelitskih sistema, itd. Uobičajeno obuhvata formiranje posebnih ugovornih sporazuma da bi se udovoljilo velikim konstrukcijskim projektima da bi se zaštitila određena pravila nametnuta ili od strane zakona (kao što je postotak od podugovaranja većih konstrukcijskih projekata raznim drugim podizvođačima), ili da bi se zaštitili odgovarajući interesi svih uključenih stranaka. Na parničnom nivou, obuhvata tužbe za loš materijal ili loše izvođenje radova.

Porodično pravo

Obuvata prestanak crkvene ili građanske zajednice braka kroz razvod. Takođe može da obuhvati rešavanje pitanja kao što je zakonsko izdržavanje izdržavanih lica, podela imovine između stranaka, priznanje ili osporavanje starateljstva nad detetom, itd. Uvek se pridaje velika pažnja kako bi se zaštitila dobrobit svakog deteta u porodici na način koji je propisan zakonom.

Građansko pravo

(Zatupanje kako tužioca tako i tuženog)
Obuhvata sudske tužbe koje podnosi stranka ili protiv koje se pokreće parnični postupak. Podrazumeva pripremu slučaja, komunikaciju sa protivnikovim advokatima kao i sva pojavljivanja pred sudom. Uobičajeni slučajevi obuhvataju razne vrste dugova koji su nastali kao rezultat kršenja određenog tipa sporazuma ili ugovora. Takođe može obuhvatiti sudske naredbe za zamrzavanje sredstava na računu (Court Applications for Freezing Orders), zaplena pokretne/nepokretne imovine, privremene naredbe, preferencijalna prava – Habeas Corpus, zahtev za razmatranje delova tužbe van jurisdikcije, itd. Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za podizanje tužbi u sporovima koji proizilaze iz međunarodnih ugovora, na Kipru, ili na međunarodnom nivou, i sa nerazdvojivim pitanjima jurisdikcije.

Radno pravo

Podrazumeva podizanje tužbe zbog kršenja ugovora o radu, uključujući tužbe zbog neosnovanog otkaza ugovora o radu. Radno pravo je uobičajeno povezano sa ugovornim pravom a kada su umešane stranke iz inostranstva (uobičajeno radnik) može takođe da uključi imigraciono pravo, posebno kada zaposlenje zavisi od radne dozvole ili vize. Dalje, naša advokatska kancelarija je specijalizovana za sva evropska pravila o zapošljavanju koja se bave između ostalog sa transferom radnika iz jedne evropske jurisdikcije u drugu, pravilima o doprinosima za socijalno osiguranje, pravilima o nezaposlenosti, penzijskim pravima, transfer socijalnog osiguranja/penzijskih prava iz jedne jurisdikcije u drugu, zdravstveno osiguranje, kolektivno osiguranje, itd. Naša advokatska kancelarija ima stručnost i može da pruži ove specijalizovane pravne usluge na poslovni nivo bilo koje kompanije, bez obzira na veličinu ili složenost. Ove usluge ponekad zahtevaju pozivanje mnogih vladinih kancelarija iz Ministarstva rada i socijalnog osiguranja Kipra, i/ili Ministarstva unutrašnjih poslova, sa kojim je naša advokatska kancelarija posebno upoznata.

Imigraciono pravo

Ova oblast prava se bavi pitanjima imigracije, kao što su razni zahtevi za radne i studentske vize iz različitih zemalja van Evropske Unije. Može takođe da obuhvati pitanja kao što su politička i ekonomska migracija kao i traženje azila. U određenim slučajevima može da obuhvati brzu pravnu intervenciju kako bi se izbegla ili odložila deportacija. Mi postupamo bilo za imigrante kako bi zaštitili njihove pozicije, bilo za njihove poslodavce u krivičnim ili građanskim tužbama koje su podignute protiv njih iz imigracionih razloga.

Pravo o ličnim povredama

Ova visoko specijalizovana oblast prava se definiše kao “stvarna povreda nanešena ljudima ili imovini” te se povezuje sa zdravljem ili blagostanjem povređene osobe. Obuhvata podizanje tužbi bilo zbog povrede na radu ili povrede koja nije zadobijena na radu. Takođe, mogu obuhvatiti povrede koje su nastale kao rezultat krivičnog dela kao što je opšti napad. Zajednički imenilac za sve vrste štete je to što rezultuju većim ili manjim povredama ili čak smrti. Povrede mogu biti fizičke kao i psihološke i naknada mora biti odgovarajuća. Povrede mogu biti privremene, ili trajne kao što je npr., paraplegija. Zahtevi za naknadu štete mogu biti tačno određeni (merljivi) ili opšti (nemerljivi). Važno pitanje u ovoj oblasti prava je nivo odgovornosti svake strane (npr., provokacija, doprinos žrtve, itd.). To igra veliku ulogu u određivanju visine naknade. Druga pitanja mogu da se tiču jurisdikcije (slučajevi nesreća koje su se desile u međunarodnom svemiru, ili na otvorenom moru), ili nesreće na radu koje su se desile u drugoj jurisdikciji od one kojoj pripadaju umešane stranke (uobičajeno kod brodskih havarija). U svim takvim slučajevima, ulažu se veliki napori za vansudsko poravnanje zarad koristi svih stranaka kao što su psihološki razlozi povređene strane, publicitet, ekonomski razlozi, pravovremenost (tj., zakasnela pravda je uskraćena Pravda) itd. U većini, ako ne svim slučajevima ličnih povreda uloga veštaka kao što je lekar je ključna za konačan ishod slučaja.

Sportsko pravo

Ova specijalizovana oblast prava je u suštini grana ugovornog prava. Bavi se pravnim pitanjima koja se tiču posebnih pravnih potreba profesionalnih sportista. Ove posebne potrebe se tiču imigracionih pitanja (kao što je gore objašnjeno), ugovora sa fudbalskim klubovima, košarkaškim klubovima, ili drugim sporstkim klubovima, menadžerskim ugovora, ugovora o osiguranju, ugovora sa različitim sponzorima, itd. Naravno može da obuhvati sporove ili konflikte ili neslaganja koji proizilaze između ugovornih stranaka. Naše stručne pravne usluge mogu zaštiti interese i sportista kao i interese sponzora, klubova, menadžera, davaoca osiguranja, itd.

Pravo o profesionalnom nemaru

Obuhvata podzanje tužbi zbog štete koja se desila tokom obavljanja svakodnevnih poslova od strane lica koja rade te poslove kao stručnjaci, npr., medicinski radnici u obavljanju operativnih zahvata, ovlašćene računovođe i revizori u izradi, reviziji i podnošenju konačnih izvještaja, članovi pravne profesije u primeni dužne pažnje u obavljanju svojih poslova sa strankama, itd. Preduslov za ovu vrstu tužbi je nanošenje štete ljudima ili imovini.

Krivični postupak

Naša kancelarija se uobičajeno bavi krivičnim stvarima koje uključuju dela kao što su sve vrste saobraćajnih povreda, izdavanje čekova bez pokrića, krađa, krivični nalozi, kleveta, naknada štete usled izvršenja krivičnog dela, napad, itd.

Pravo intelektualne svojine/patenta/zaštitnog znaka/autorsko pravo

Ovo uglavnom obuhvata odbranu stranaka optuženih za navodnu povredu autorskih prava Microsoft softvera. Takođe, može da obuhvati izradu raznih izjava o privatnosti i izjava o autorskom pravu u pogledu intelektualnog vlasništva. Konačno može da obuhvati registraciju zaštitnog znaka i drugog intelektualnog vlasništva kao što je izum.

Pravo interneta i informacione tehnologije

Ova oblast prava se još uvek razvija i obuhvata obaveze, prava i odgovornosti stranaka koje obavljaju ekonomske transakcije elektronski i putem interneta. Takođe obuhvata sporove u vezi povrede autorskih prava i krađe autorskih prava softvera. Naša kancelarija je specijalizovana za ovu usku oblast prava i pionir je u pružanju, prezentaciji, podnošenju ili osporavanju dokaza veštaka pred sudom. Eksperti smo u podnošenju dokaza koje obrađuje računar pred sudom. Uspešno smo osporili kredibilitet brojnih policijskih stručnjaka za informacione tehnologije i internet pravo. Možemo reći sa velikim samopouzdanjem da se možemo nositi sa najsloženijim slučajevima iz oblasti informacionih tehnologija i internet prava.

Bankrot i bankarsko pravo

Obuhvata razne aspekte bankarskog prava, uključujući, ali se ne ograničavajući na prava i odgovornosti koja proizilaze iz izdavanja bankarskih garancija, pozicija žiranata u različitim zajmovima i/ili ugovorima o zakupu i opšte odredbe o bankrotu, ugovori o zajmu, kamate, hipoteke, obaveze i odgovornosti banaka u pogledu koraka i procedura da se informišu potencijalni žiranti i/ili dužnici u pogledu njihove odgovornosti, radnje u vezi sa dužnicima, Evropske direktive o zaštiti potrošača, bankarski ombudsman, itd. Takođe pokriva sve aspekte pokretanja sudskog postupka protiv lica, likvidaciju njihove imovine, obavezna likvidacija, itd. Ove pravne usluge se realizuju u bliskoj saradnji sa Registrom privrednih subjekata i službenog prijema Kipra kao i sa katastrom Kipra.

Potvrđivanje testamenta i upravljanje ostaviočevom zaostavštinom

Obuhvata upravljanje imovinom preminulog ili hendikepiranih osoba na način koji je propisan zakonom. Opšta razmatranja obuhvataju pitanja kao što su konačno određivanje broja zakonskih vlasnika imovine preminulog tj., ostavine, njihov zakonski deo u zaostavštini, razmatranje zakonitosti testamenta ako postoji, izvršavanje testamenta, rešavanje pitanja jurisdikcije, razni zahtevi sudu po tom pitanju, itd. U pogledu upravljanja imovinom hendikepiranih osoba, opšta razmatranja su podnošenje sudu svih neophodnih medicinskih dokumenata; pravilna priprema izjave o svim računima imovine hendikepiranih osoba; biranje najpogodnijih osoba da deluju kao staraoci; i obezbeđenje za održavanje/dobrobit hendikepiranih osoba, kao i drugih koji zavise od hendikepiranih osoba.

Oporezivanje

Obuhvata pitanje upravljanja imovinom sa najefikasnijim poreskim planiranjem. To je posebna oblast prava koja uključuje kompleksno znanje o računovodstvu kao i poznavanje poreskih sistema drugih EU, i zemalja koje nisu članice EU. Takođe zahteva dobro poznavanje Privrednog i korporativnog prava. Naša advokatska kancelarija radi zajedno sa čuvenim Ovlašćenim javnim računovođama Kipra. Takođe tesno sarađujemo sa raznim vladinim kancelarijama Republike Kipar, posebno sa Poreskom Upravom.

Trust – ofšor trustovi – međunarodna struktura trustova

Ovo je usko specijalizovana oblast prava koja obuhvata upravljanje imovinom žive osobe (testatora) od strane grupe trustija a u korist trustija ili treće osobe, ili u korist trustija ili treće osobe zajedno. Trust može biti formran na Kipru ili van u međunarodnoj formi. Dobro i duboko poznavanje finansijskih izvora trusta se zahteva pre početka uspostavljanja trusta. Štaviše, dobra poslovna veza kao i duboko razumevanje posebnih potreba i interesa testatora se takođe zahteva kako bi se zaštitili njegovi interesi na najbolji mogući način.

Pomorsko pravo – Registracija jahti – Pomorsko osiguranje

Ovo je usko specijalizovana i raznovrsna oblast prava koja obuhvata velike količine novca i složena jurisdikciona kao i pravna pitanja. Mi smo specijalizovani kako za potraživanja koja su nastala na kopnu (“suva”) tako i za potraživanja koja su nastala na otvorenom moru (“mokra”) koja mogu proizaći iz kupoprodajnih ugovora, unajmljivanje broda za određeni period vremena (time-charters) i osiguranje, kolizije, nasukavanje, oštećenja robe na ruti, odgovornost stevedores, itd.
Redovno pokrećemo sudske postupke u Grčkoj i/ili Kipru za zadržavanje brodova, promenu brodske uprave plovila, zahtevi za naknadu štete, itd. Dalje, pružamo pun opseg pomorskih usluga kao što su:

 • A. Osnivanje pomorskih kompanija ili grupe kompanija;
 • B. Pripremanje pravnih mišljenja kako na najbolji način organizovati/reorganizovati pomorsku kompaniju/konzorcijum;
 • C. Registracija novih ili polovnih plovila u Kiparskom brodskom registru pod kiparskom zastavom;
 • D. Priprema sertifikata za prodaju za prodaju/sticanje morskih plovila;
 • E. Aranžiranje osiguranja za morska plovila koristeći čuvene osiguravajuće brokere u Nemačkoj i Velikoj Britaniji;
 • F. Pripremanje/inspekcija ugovora o iznajmljivanju broda (Charter-Party agreements);
 • G. Obavljanje aranžmana upravljanja brodom, kao što je traženje posade, snabdevanje rezervnim delovima, itd.

Naš cilj je da pružimo pun opseg visoko kvalitetnih pravnih usluga i zastupanja u pomorstvu.

Transportno pravo

Usko specijalizovana oblast prava za koju je naša kancelarija visoko obučena. Uglavnom obuhvata prekogranični transport dobara kopnom (kamionima). Mi smo u poziciji da pružimo profesionalno savjetovanje kako uspostaviti najefikasniju pravnu strukturu kako bi olakšali ovu vrstu posla, umanjili režijske troškove, izolirali i neutralisali pravne komplikacije i povećali rentabilnost.

Pravo Evropske Unije i međunarodno pravo

Kako je Kipar zemlja članica EU naša kancelarija je posvećena održavanju i obnovi znanja i usaglašenosti sa pravnom tekovinom Evropske Unije (acquis communautaire) u okviru naših stručnih pravnih usluga koje pružamo našim klijentima. U osnovi, procesi ove vrste uobičajeno obuhvataju vertikalnu primenu zakona i procese protiv država. Naša kancelarija je sticala iskustvo na pitanjima kao što je pokretanje sudskih procesa u drugim državama osim Kipra, izrada pojedinosti o potraživanju (Particulars of Claim) van nadležnosti Kipra, Evropsko izvršenje sudskih naređenja garantovanih u Kiparskim sudovima, itd.

Arbitražno pravo

Obuhvata vansudske nagodbe kroz razne načine i metode uključujući arbitražu, medijaciju, itd. Arbitraža je izuzetno važna u slučajevima gdje je vrijeme od suštine kao što je u pomorstvu, konstrukcionim projetkima, u nekim specijalizovanim kupoprodajnim ugovorima. Arbitraža bi mogla biti najbrži način da se riješe neslaganja među strankama, posebno u međunarodnim odnosima, iako nije nužno jeftinija nego parnica.

Copyright © 2005 - 2017 NEOPHYTOU & NEOPHYTOU LLC – LAW CHAMBERS - NICOSIA/KYRENIA – FAMAGUSTA – LARNACA – LIMASSOL – PIRAEUS – LONDON. Sva prava zadržana.
Reprodukcija, delom ili u celini bez prethodne pismene dozvole, je strogo zabranjena.